ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัย

สร้างเสริมวินัย  เน้นให้คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ รักประสารมวลชน

 

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกาาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลสามารถประกอบอาชีพได้ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุขมีเกียรติอละมีศักดิ์ศรีโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษา และ ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

พันธกิจที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที 6 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

พันธกิจที่ 7 วิจัย สร้าสงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์